Link

– Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.

Thu biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe, in giấy hẹn.

Bước 3: Trả giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe.

– Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

– Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (theo mẫu).

– Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe phải có đơn trình báo và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (đối với cá nhân) và công văn đề nghị (đối với tổ chức).

– Giấy tờ của chủ xe.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

– Thời hạn giải quyết: không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các loại xe đã đăng ký tại Công an cấp huyện (xe theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc tỉnh Thái Nguyên.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số.

– Lệ phí (nếu có): không.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

+ Thông tư số 37/2010/TT-BCA, ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.

+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

+ Thông tư 127/2013/TT-BTC, ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

+ Thông tư số 53/2015/TT-BTC, ngày 21/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 127/2013/TT-BTC, ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 
Mẫu số 05
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA
ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY KHAI THU HỒI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE
Declaration paper to revoke certificate of licensen plate registratio

XE (vehicle): ………BIỂN SỐ (license plate): …………
Tên chủ xe (Owner’s full name): …………………………..
Địa chỉ (Address):…………………………………………….
Điện thoại (phone number): ……………………………….
Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card No/Passport): … cấp ngày.…./ …./… tại  ….
Đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số (Proposal for revoking certificate of licensen plate registration): ..
Nhãn hiệu (Brand)……….Số loại (Model code): …………
Loại xe (Type): ………… Màu sơn (color): ………………
Năm sản xuất (Year of manufacture): ……… Dung tích (Capacity):…….cm3
Số máy (Engine No): ……… Số khung (Chassis No):
Lý do thu hồi (Reson for rovoke): ……………………………..
Kèm theo giấy này có (Accompanied with this paper): ……………..
Đề nghị (Proposal): (1) ………….thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số và cấp giấy chứng nhận đã thu hồi đăng ký, biển số xe (Rovoked certificate of licensen plate registration and Certificate of revoked license plate registration)…..

 

….. ngày (date) …. tháng …. năm ….
CHỦ XE (Owner’s full name)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

______________

1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS: ở tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương ghi Phòng CSGT; ở CA cấp huyện ghi Công an quận, huyện, thị xã, TP.

Các Bài Viết Cùng Thể Loại