Các bài viết trong danh mục: Thủ tục hành chính

Số TTTên Thủ Tục
1Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc tỉnh Thái Nguyên
2Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn thuộc tỉnh Thái Nguyên.
3Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc tỉnh Thái Nguyên
4Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc tỉnh Thái Nguyên.
5Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc tỉnh Thái Nguyên
6Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc tỉnh Thái Nguyên.
7Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an câp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc tỉnh Thái Nguyên
8Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc tỉnh Thái Nguyên
9Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có yêu cầu về ANTT
10Cấp giấy chuyển hộ khẩu
Page 1 of 3123